Regulamin 1 edycji konkursu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Zbrojownia Rojsona vol. 1
 2. Organizatorem Konkursu jest BRB International sp. z o.o.
 3. Sponsorem nagród w konkursie jest firma BRB International sp. z o.o., producent naturalnych napojów energetycznych Tru Focus https://www.facebook.com/truboosters/
 4. Partnerem konkursu jest ROJOLAND PATRYK ROJEWSKI, https://www.facebook.com/ROJOV13/
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/ROJOV13/
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com.
 7. Konkurs odbywa się w dniach 23 kwietnia – 27 kwietnia 2019 roku (do godziny 16:00).
 8. Konkurs organizowany jest w celu promocji odzieży ROJOV13 marki Tru Wear oraz sklepu internetowego https://rojov13.pl§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego), który odbiera dalej zdefiniowaną Nagrodę w przypadku jej wygrania przez osobę niepełnoletnią.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Sponsora, osoby pozostające z tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu w całości, z zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) (zwana dalej Ustawą).§3 ZASADY KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie zadania opisanego w poście konkursowym (zwanym dalej Pracą Konkursową). Prace Konkursowe publikowane są przez uczestników w formie komentarza pod postem konkursowym na oficjalnym profilu Partnera.
 2. Przedstawiciel Organizatora sprawdza zgodność Prac Konkursowych Użytkowników z regulaminem. Jeśli Prace nie spełniają jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć ją z konkursu na zasadach opisanych w §5 poniższego regulaminu.
 3. Każda z Prac konkursowych znajdzie się pod postem konkursowym.
 4. Czas trwania konkursu określony jest w treści posta konkursowego oraz w regulaminie. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na profilu Facebookowym Partnera.
 5. Po zakończeniu Konkursu, spośród Prac Konkursowych przesłanych w trakcie jego trwania, Organizator wybiera te zwycięskie.
 6. Kryterium oceny będzie trafność skomponowanego hasła oraz jego wartość marketingowa w celach promocji marki i sklepu.
 7. W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może przesłać dowolną liczbę prac, każdą w osobnym komentarzu. W przypadku gdy w jednym komentarzu znajdzie się kilka prac, Organizator bierze pod uwagę tylko pierwszą z nich.
 8. W przypadku gdy zwycięskie hasło pojawiło się wielokrotnie wśród zgłoszeń różnych Uczestników, nagrodę dostaje ten Uczestnik, który zgłosił je jako pierwszy.
 9. Informacje o Zwycięzcach w danym Konkursie będą publikowane w terminie do 48h od jego zakończenia na Facebooku Partnera.
 10. Nagrodą dla Zwycięzców określone są w treści posta konkursowego.
 11. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody.
 12. W celu pozyskania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami za pomocą edycji treści Posta Konkursowego. Do posta zostanie dodana treść, w której zostaną wspomnieni zwycięscy użytkownicy. W tej treści Organizator informuje o konieczności skontaktowania się Zwycięzcy z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na Facebooku Sponsora.
 13. Zwycięzca ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu oraz przekazać mu dane niezbędne do odbioru nagrody (imię, nazwisko, dane adresowe do wysyłki nagrody).§4 DANE OSOBOWE
 

 1. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników (w tym Zwycięzców) jest Organizator. Dane te wykorzystywane są w celu wydania Nagrody.
 2. Uczestnikom (w tym Zwycięzcom) przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z Ustawą.§5 WYKLUCZENIE Z KONKURSU
 

 1. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
 2. Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego Pracy Konkursowej, gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to narusza prawa autorskie lub zasady korzystania z serwisu Facebook.com, że jego treść w sposób ewidentny nie jest związana z tematem Konkursu, jest obraźliwa lub wulgarna albo gdy Uczestnik posługuje się na portalu Facebook.com kontem fikcyjnym (tj. nie posiadającym prawdziwych znajomych lub założonym wyłącznie w celu udziału w Konkursie).§6 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu, w tym dotyczące decyzji o wykluczeniu z Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku Sponsora.
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika, numer telefonu, oraz podstawę reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie przez Sponsora.
 4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku. Decyzje Sponsora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w poście konkursowym.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).